Research 

August 27, 2021

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 40/2564 ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

August 27, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับส่วนงานที่ได้รับรางวัล “กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2564 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

August 27, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

August 27, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการสนองแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านวิชาการ CERN-DESY-GSI/FAIR ครั้งที่ 2/2564

Prev page

Next page