Research 

July 1, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบรรยายหัวข้อ “ก้าวแรกให้ประสบความสำเร็จ : การเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก” ให้แก่บุคลากร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.พิษณุโลก

June 30, 2021

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 13/2564 ของคณะสัตวแพทยศาสตร์

June 29, 2021

วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ ปีที่ 64 และวันเทคนิคการแพทย์ไทย

June 29, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือ กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พัฒนาเครือข่ายการวิจัยแบบสหวิทยาการ ” MU-BIOTEC”

Prev page

Next page