April 2562


Research 

April 24, 2019

MoU Signing Ceremony Between EG-MU and B.O.S. Engineering Company

April 24, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์

April 24, 2019

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา

April 23, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

Prev page

Next page