Research 

December 17, 2019

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ International conference on Language Diversity and Preservation of Cultural Heritage (LCP 2019)

December 16, 2019

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 5/2562 (Council Visit) ณ วิทยาลัยราชสุดา

December 16, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green (ระดับเงิน) ระดับประเทศ

December 16, 2019

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการประชุมผู้บริหารสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาแนวนโยบายการจ้างงาน การเสริมสร้างความสามารถในการทำงานและคุณภาพชีวิตการทำงานเพื่อประสิทธิภาพการทำงานและการขยายโอกาสการทำงานภายหลังเกษียณอายุแก่อาจารย์อาวุโส ในสถาบันอุดมศึกษาไทย

Prev page

Next page