Research 

June 27, 2022

ผู้บริหาร ม.มหิดล บรรยายในงานประชุมระดับชาติ เรื่อง “การดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 3”

June 27, 2022

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดงานเสวนาเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก หัวข้อ “การฟื้นฟูภาษาแม่และพฤกษศาสตร์ชาติพันธุ์”

June 27, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2565

June 27, 2022

ม.มหิดล ร่วมการประชุมโครงการพัฒนา Ecosystem เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยเพื่อความยั่งยืนและการแข่งขันในระดับนานาชาติ ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ครั้งที่ 6/2565

Prev page

Next page