Research 

February 25, 2022

ม.มหิดล ร่วมการประชุมโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการค้นหาและพัฒนายา สารจากธรรมชาติ สู่เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมาตรฐานสากลแบบครบวงจร (MU-Drug Discovery & Development Platform) ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)

February 25, 2022

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดเสวนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง “ความก้าวหน้าในสายงาน สำหรับบุคลากรสายวิชาการ”

February 25, 2022

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล ร่วมมือกับภาคเอกชน 4 แห่ง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

February 25, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Prev page

Next page