Research 

October 8, 2022

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดเสวนาในหัวข้อ ออกแบบชีวิตด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ “ปรับ-รับ-เปลี่ยน” วิชาแนะแนวของเด็กนักเรียน ม.ปลาย ด้วยวิชา “ออกแบบชีวิต”

October 7, 2022

ม.มหิดล ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยปฏิบัติการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง ครั้งที่ 2/2565

October 7, 2022

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ความร่วมมือทางวิชาการ และเยือนราชอาณาจักรเบลเยียม เพื่อศึกษาดูงาน

October 7, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่าย AUN-HPN ครั้งที่ 13

Prev page

Next page