September 2562


Research 

September 10, 2019

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม หรือโครงการต้นแบบ เพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่

September 9, 2019

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมทุนกับเอกชนพัฒนานวัตกรรมรักษาภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันสู่ระดับโลก

September 9, 2019

ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลัอมในการทำงาน (COSHEM) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมี”

September 9, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลเจรจาความร่วมมือร่วมกับผู้แทนจาก National Cheng Kung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

Prev page

Next page