Research 

January 22, 2021

คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษาฯ ร่วมถวายพระพร แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

January 21, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Online Town Hall Meetings ครั้งที่ 1 เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการดูแลนักศึกษาในสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ ‘COVID-19’

January 21, 2021

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ปี 2565 (PREP4AUN-QA 2022)

January 20, 2021

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าขอพรนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564

Prev page

Next page