August 2021


Research 

August 10, 2021

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment

August 10, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการประชาสัมพันธ์ “การรับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 6 ในโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ (Mahidol Medical Scholars Program) ประจำปีการศึกษา 2565”

August 9, 2021

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 34/2564 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

August 9, 2021

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 35/2564 ของศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

Prev page

Next page