Research 

September 7, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ และสวนสัตว์อุบลราชธานี

September 7, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย กับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5)

September 6, 2022

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2565

September 5, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมหารือร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือด้าน Social Engagement กับ Policy Advocacy (MUSEF Executive Visit)

Prev page

Next page