September 2562


Research 

September 5, 2019

ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ครั้งที่ 4

September 4, 2019

พิธีมอบรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจำปีการศึกษา 2561

September 4, 2019

สถาบันฯเด็กจัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านเด็กและครอบครัว

September 4, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน) จับมือกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยและนานาชาติ

Prev page

Next page