June 2562


Research 

June 4, 2019

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานอาหารสัตว์ให้กับสุนัขจรจัด ณ สถานสงเคราะห์สัตว์ โครงการบ้านรักหมาศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562

June 4, 2019

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประสบผลสำเร็จในการ “ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์รักษาผิวกระจกตาครั้งแรกของประเทศไทย”

June 4, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองบริหารงานวิจัย จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ ด้านวิจัย” รุ่นที่ 1

June 3, 2019

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินจาก AACSB Peer Review Team

Prev page

Next page