April 2562


Research 

April 7, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมดำเนินการทำน้ำให้สะอาดและตรวจสอบคุณภาพน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ สำหรับทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

April 7, 2019

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล จัดพิธีมอบรางวัลการประกวด “วงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย ปี 2562”

April 5, 2019

คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับทีมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA จากมหาวิทยาลัย

April 5, 2019

วิทยาลัยราชสุดา ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรสำหรับผู้บริหาร​ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการเข้าศึกษาดูงาน