Research 

January 29, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังสรุปผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ WOAH Twinning Collaborating Center Project พร้อมหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมต่อไปในอนาคต

January 29, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 373 (The 373rd AUN-QA Programme Assessment at Mahidol University)

January 28, 2024

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย  Safety Daycare EP.5 เรื่อง การใช้แบบประเมินประกอบการพิจารณา ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

January 26, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล ทูลเกล้าฯ ถวายเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ แด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี

Prev page

Next page