Research 

April 21, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมสามัญที่ประชุม ทปอ. และการประชุมสามัญสมาคม ทปอ. ครั้งที่ 2/2567 และการประชุมสามัญ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567

April 19, 2024

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ และทรงเปิดหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

April 18, 2024

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ จัดงานเสวนา เรื่อง “คน สิ่งแวดล้อม อยู่อย่างปลอดภัย กับ Cadmium”

April 18, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อการพัฒนาด้านดนตรีบำบัดสำหรับประชาชน คนทุกช่วงวัย

Prev page

Next page