Research 

October 9, 2022

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 8/2565 ในหัวข้อ “เตรียมพร้อมเด็กปฐมวัยสู่ประถมศึกษา”

October 8, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา ประจำปี 2565

October 8, 2022

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดเสวนาในหัวข้อ ออกแบบชีวิตด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ “ปรับ-รับ-เปลี่ยน” วิชาแนะแนวของเด็กนักเรียน ม.ปลาย ด้วยวิชา “ออกแบบชีวิต”

October 7, 2022

ม.มหิดล ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยปฏิบัติการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูง ครั้งที่ 2/2565

Prev page

Next page