Research 

August 20, 2022

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดกิจกรรม “MU Safe School Virtual Workshop 14”

August 19, 2022

Communication Design Students’ Thesis Exhibition

August 19, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน มหิดล – กองทัพเรือ – ธรรมศาสตร์ – เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 23 หัวข้อ “ถอดบทเรียน COVID-19 และประเด็นท้าทายของประเทศไทยในอนาคต”

August 19, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือด้านการบริหารจัดการฐานข้อมูลในสถาบันการศึกษา ร่วมกับผู้แทนจาก Elsevier

Prev page

Next page