Research 

March 10, 2022

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล (อพ.สธ. – ม.มหิดล) จัดประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตรบริหารและการจัดการที่ 1-3 ครั้งที่ 1/2565

March 10, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ครั้งที่ 1/2565

March 10, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ University of Technology Sydney (UTS)

March 9, 2022

โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะ หัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้า 2 ทศวรรษ สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย: เราจะก้าวไปด้วยกัน”

Prev page

Next page