Research 

September 7, 2022

วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล จัดงานสัมมนาการตลาด หัวข้อ “Soft Power Marketing ละมุนยังไงให้สุดปัง”

September 7, 2022

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาด้านเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ร่วมกับ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

September 7, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ และสวนสัตว์อุบลราชธานี

September 7, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย กับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5)

Prev page

Next page