Research 

May 28, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

May 27, 2023

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมหลักสูตร “นักจัดประสบการณ์ศึกษาเรียนรู้เพื่ออนาคต” สำหรับครูและผู้ปกครอง แบบ forum ครั้งที่ 1

May 27, 2023

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย”

May 26, 2023

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมลงนามต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ Yonsei University College of Dentistry สาธารณรัฐเกาหลี

Prev page

Next page