Research 

May 11, 2022

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุน “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” ครั้งที่ 1

May 10, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล “สถาบันการศึกษาชี้นำสังคมไทยปลอดบุหรี่” จากเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

May 10, 2022

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “สร้างสรรค์การเรียนรู้และสุขภาพบนฐานธรรมชาติ Nature–Based Education & Health Promotion”

May 10, 2022

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าวในประเด็น “120 วัน บังคับใช้กฎหมาย ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก ใครต้องทำอะไร ?”

Prev page

Next page