January 2562


Research 

January 7, 2019

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

January 7, 2019

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา

January 7, 2019

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดเสวนาสาธารณะ หัวข้อ การกลายเป็นผู้พิการถาวรจากการทำงานของแรงงาน : ความทุกข์ระดับบุคคล หรือ ความทุกข์ทางสังคม?

January 7, 2019

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “บริหารยุทธศาสตร์ และงบประมาณอย่างไร ให้ถูกต้อง และมีผลลัพธ์ดำเนินงานที่ดีขึ้น”

Prev page

Next page