Research 

April 18, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมการขอตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยผลงาน Talent Mobility

April 18, 2022

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อคณะเวชศาสตร์เขตร้อน” ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

April 18, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการศึกษา (Mahidol University Academic Development Program : MU–ADP) หัวข้อ “การพัฒนาระดับสมรรถนะอาจารย์ ระดับที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์”

April 17, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและการประชุมสามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมสามัญ สออ. ประเทศไทย

Prev page

Next page