Research 

April 12, 2022

วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจให้กับนักศึกษาและผู้ประกอบการไทย

April 12, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านพลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน

April 12, 2022

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

April 11, 2022

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือ กับ 5 สถาบัน แลกเปลี่ยนข้อมูลผลการดำเนินการตามเกณฑ์ EdPEx

Prev page

Next page