September


Research 

September 26, 2018

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดลทจัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา รุ่นที่ 2

September 26, 2018

สถาบันฯเด็ก จัดการประชุมเสวนา “การศึกษาพัฒนาด้านการบ่งชี้ด้านการคุ้มครองทางสังคมด้านเด็กและเยาวชน”

September 26, 2018

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ College of Liberal Arts and Social Sciences, National Taiwan University of Science and Technology

September 26, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี ที่ได้รับแต่งตั้งจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก เพื่อการป้องกันและดูแลด้านพิษวิทยา

Prev page

Next page