Research 

January 22, 2021

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม ระดมความคิดเห็น เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ในสถาบันอุดมศึกษา

January 22, 2021

คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษาฯ ร่วมถวายพระพร แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

January 21, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Online Town Hall Meetings ครั้งที่ 1 เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการดูแลนักศึกษาในสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ ‘COVID-19’

January 21, 2021

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ปี 2565 (PREP4AUN-QA 2022)

Prev page

Next page