September 2563


Research 

September 18, 2020

วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21)

September 18, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดลและเกียรติบัตร แก่ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2563

September 18, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาการพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) ประจำปี 2563

September 18, 2020

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย เข้าพบอธิการบดีเพื่อ รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

Prev page

Next page