Research 

September 5, 2023

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “เรื่อง สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษา การบริการ การออกกำลังกาย โครงการหรือกิจกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์” ร่วมกับ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

September 2, 2023

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดกิจกรรม “MU Safe School Virtual Workshop 24”

September 2, 2023

ม.มหิดล เจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและศูนย์การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UNITAR CIFAL) ในประเทศแคนาดา

September 1, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน 70th Anniversary of Harbin Engineering University

Prev page

Next page