Research 

July 25, 2023

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่อง “การพัฒนาพืชสมุนไพร และพืชเสพติด เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

July 25, 2023

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ม.มหิดล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2566

July 23, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “ผู้ปกครองพบผู้บริหาร” ประจำปีการศึกษา 2566

July 23, 2023

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย EP 2 เรื่อง “การใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย” ในหัวข้อ การใช้แบบบันทึกการบาดเจ็บรายบุคคล : ลักษณะบาดแผลของการบาดเจ็บแต่ละชนิด

Prev page

Next page