เดือนตุลาคม 2563


ผลงานวิจัย

October 20, 2020

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดงานเสวนา “สองวัยในโลกสูงวัย”: การเตรียมตัวรับมือของเด็กในสังคมสูงวัย และเปิดพื้นที่เรียนรู้ “ชราแลนด์”

October 19, 2020

ม.มหิดล ร่วมกับ 4 พันธมิตร เปิดหลักสูตร “Wellness & Healthcare Business for Executives (WHB)” เป็นครั้งแรกในประเทศไทย มุ่งยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมทางการแพทย์ Wellness & Healthcare ของไทยสู่ระดับโลก

October 19, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายนักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) เรื่อง “ความท้าทายของสถาบันอุดมศึกษาไทย ในยุคชีวิตวิถีใหม่”

October 16, 2020

วิทยาเขตกาญจนบุรี ม.มหิดล จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2563

Prev page

Next page