เดือนสิงหาคม 2564


ผลงานวิจัย

August 10, 2021

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment

August 10, 2021

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment

August 10, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการประชาสัมพันธ์ “การรับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 6 ในโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ (Mahidol Medical Scholars Program) ประจำปีการศึกษา 2565”

August 9, 2021

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 34/2564 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Prev page

Next page