ผลงานวิจัย

October 25, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน AI in Drug Discovery: Ahead Together for Future Healthcare

October 25, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออบรมเยาวชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI)

October 25, 2022

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่สภานักศึกษาและสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีวาระ/ปีการศึกษา 2563-2564

October 25, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565

Prev page

Next page