ผลงานวิจัย

November 23, 2022

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล หารือความร่วมมือกับ University of Salzburg ประเทศออสเตรีย ในเวทีเสวนาสาธารณะเพื่อเสนอผลการวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้อ Health and Well-being Tourism and International Retirement Migration to Thailand: Perspectives from Migrants/Tourists and Local Actors

November 23, 2022

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าวประกาศผลผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2565

November 23, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบรรยายในงานประชุมสัมมนาเรื่อง “EdPEx National Forum for Excellence: Ten Years and Counting”

November 23, 2022

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 45

Prev page

Next page