ผลงานวิจัย

January 28, 2022

ม.มหิดล ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการยกระดับสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล

January 28, 2022

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

January 27, 2022

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย กับ University of Pembangunan Nasional ‘VETERAN’ Jawa Timur, Indonesia

January 27, 2022

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

Prev page

Next page