ผลงานวิจัย

March 17, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “บทบาทของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในการกำกับดูแลมาตรฐานคุณภาพ เพื่อรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา”

March 17, 2023

ม.มหิดล ร่วมการประชุมเสริมสร้างความเข้าใจต่อแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)

March 16, 2023

พิธีปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการการศึกษา APAIE 2023 Conference and Exhibition

March 16, 2023

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดทำรางวัล Thailand Lean Award in Healthcare และพัฒนาหลักสูตร “การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนในการปฏิบัติงาน”

Prev page

Next page