ผลงานวิจัย

March 27, 2023

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การสํารวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กรของบุคลากร ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

March 27, 2023

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย ร่วมกับ กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนา “ปัญหาตีพิมพ์วิจัย รู้ไว้ก่อนจะพลาด”

March 26, 2023

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 3/2566 ในหัวข้อ “EF (Executive Function) : ทางเลือกหรือทางหลักในการดูแลเด็กให้ประสบความสำเร็จในชีวิต”

March 24, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ University of Sussex สหราชอาณาจักร

Prev page

Next page