ผลงานวิจัย

December 22, 2022

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

December 22, 2022

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

December 22, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฝึกอบรม MU AUN-QA Assessor Training รุ่น 9

December 22, 2022

ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) ม.มหิดล ประชุมโครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation: Phase 2 ครั้งที่ 3/2565 ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Prev page

Next page