เดือนกันยายน 2564


ผลงานวิจัย

September 23, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”

September 23, 2021

รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เกียรติบรรยายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น” รุ่นที่ 5 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

September 23, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดล และเกียรติบัตร แก่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2564

September 22, 2021

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

Prev page

Next page