เดือนพฤศจิกายน 2562


ผลงานวิจัย

November 22, 2019

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา ครูแพทย์ผู้วางกรอบแนวคิด 9 ลักษณะ ในการวางแผนการดูแลผู้ป่วยให้เป็นระบบตามมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ

November 22, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดประชุมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3

November 22, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และร่วมหารือภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและ บ.อมตะ คอร์ปเปอร์เรชั่น

November 22, 2019

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในความเป็นจริง (SDGs in Reality)”

Prev page

Next page