ผลงานวิจัย

January 25, 2023

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล จัดงานปาฐกถาเกียรติยศ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2565

January 25, 2023

สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ม.มหิดล ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

January 25, 2023

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจประเมินคุณภาพองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx”

January 25, 2023

ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติบรรยายใน “โครงการยกระดับด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL” ให้แก่บุคลากรการประปานครหลวง (สำนักงานใหญ่)

Prev page

Next page