ผลงานวิจัย

March 21, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือกับ University of Victoria ประเทศแคนาดา

March 21, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Mahidol Digital Convergence University กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

March 21, 2023

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “รุกขกรระดับปฏิบัติการ” รุ่นที่ 3

March 21, 2023

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดทำโครงการปริญญาตรีควบปริญญาโทหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย) – หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา

Prev page

Next page