ผลงานวิจัย

December 15, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) โครงการเฝ้าระวังสถานการณ์การสร้างเสริมสุขภาวะและความอยู่ดีมีสุขของกำลังพลและครอบครัว ร่วมกับ กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

December 15, 2023

ม.มหิดล จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

December 14, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดี (University Presidents Network) : UPN

December 14, 2023

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “เครือข่ายที่เชื่อมโยงคุณภาพการดูแลผู้ป่วยสู่ความเป็นเลิศ”

Prev page

Next page