ผลงานวิจัย

March 31, 2022

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบรางวัล“ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี” และรางวัลโล่เกียรติคุณของแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2563

March 31, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน MUQD Webinar series 2: Achieving excellence ครั้งที่ 3: สอนอย่างไรให้โดนใจเด็ก GenZ

March 31, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน “การขับเคลื่อนนโยบายด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมตามแผนเก้าสู่ศูนย์ (9 to Zero)” ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

March 31, 2022

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดเสวนาวิชาการ “หยุด-คิด-ถาม-ทำ: วัคซีนออนไลน์ เพื่อสูงวัยรู้ทันสื่อ” ในงานแถลงข่าวเปิด “ศูนย์วิชาการ ด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ”

Prev page

Next page