เดือนมิถุนายน 2563


ผลงานวิจัย

June 15, 2020

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ เปิดหลักสูตรร่วม แพทยศาสตรบัณฑิต – การจัดการมหาบัณฑิต (M.D.-M.M.)

June 9, 2020

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment

June 9, 2020

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนวิจัยทำการทดลองพืชภายใต้สภาวะแรงโน้มถ่วงสูงภายใต้โครงการ HyperGES ของ United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA) และ European Space Agency (ESA)

June 9, 2020

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม

Prev page

Next page