ผลงานวิจัย

March 21, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Mahidol Digital Convergence University กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

March 21, 2023

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “รุกขกรระดับปฏิบัติการ” รุ่นที่ 3

March 21, 2023

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดทำโครงการปริญญาตรีควบปริญญาโทหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย) – หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา

March 20, 2023

พิธีเปิด “สิกขาลัยเพื่อการค้นคว้าขั้นก้าวหน้า” ที่ทำการศูนย์ฟิสิกส์ทฤษฎีและปรัชญาธรรมชาตินครสวรรค์ ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Prev page

Next page