ผลงานวิจัย

May 15, 2024

คณะวิทยาศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับสมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 7th IASCBC & AAT46

May 15, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ Temasek Foundation – National University of Singapore Programme for Leadership in University Management (TF – NUS PLUM) ณ สาธารณรัฐสิงค์โปร์

May 15, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมอนามัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการสถานประกอบการต้นแบบสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธุ์และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

May 15, 2024

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม University Presidents Meeting (UPM) ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและ แปซิฟิก

Prev page

Next page