ผลงานวิจัย

October 6, 2022

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

October 6, 2022

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

October 6, 2022

ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) ม.มหิดล จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation ครั้งที่ 3: ภูมิภาคภาคเหนือ

October 5, 2022

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดพิธีเปิดหลักสูตร “Top X Executive Program”

Prev page

Next page