ผลงานวิจัย

May 26, 2022

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าว “ผลงานพิเคราะห์เหตุการณ์ตายในเด็กจากสิ่งที่ค้นพบ ขยายผลสู่การปฏิบัติจริง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ และลดอัตราการตายของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ”

May 26, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ Thailand Quality Award 2021 Winner Conference: The Excellence of the Future Readiness

May 26, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.)

May 26, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมคณะทำงานด้านมาตรฐานและการตรวจวิเคราะห์เครื่องมือแพทย์ เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 2/2565

Prev page

Next page