ผลงานวิจัย

June 28, 2020

ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพจัดเสวนาของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนตามนโยบาย 5 ด้านของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

June 27, 2020

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2563 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

June 26, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือร่วมกับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เพื่อสานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศฝรั่งเศสและมหาวิทยาลัยมหิดล

June 26, 2020

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment

Prev page

Next page