ผลงานวิจัย

June 24, 2022

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง แหล่งทุนวิจัย นโยบาย ทิศทางการส่งเสริมการวิจัย และการสนับสนุนต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้แก่คณาจารย์

June 24, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวันเทคนิคการแพทย์ไทย

June 24, 2022

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2565

June 23, 2022

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัด Mahidol Science Research Forum หัวข้อ ความร่วมมือในการพัฒนายาจากสมุนไพร มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิกสิกรไทย

Prev page

Next page