ผลงานวิจัย

December 6, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ภาษามือในการสื่อสารเพื่อบริการห้องสมุดที่เท่าเทียม ภายใต้โครงการสร้างเสริมสมรรถนะด้านการเรียนรู้ เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืนของคนพิการ”

December 6, 2022

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

December 6, 2022

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

December 3, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน ASEAN-QA Training on Internal Quality Assurance (TrainIQA) in Southeast Asia 2022 – 2023

Prev page

Next page